கிருஸ்துவர்கள் பண்டிகை
ஜனவரி - 1 சனி ஆங்கில வருடப்பிறப்புமார்கழி - 17
ஜனவரி - 6 வியாழன் எபிபனிடேமார்கழி - 22
பிப்ரவரி - 2 புதன் தேவமாதா பரிசுத்தரானத் திருநாள்தை - 20
பிப்ரவரி - 13 ஞாயிறு செப்த கெஸிமாமாசி - 1
பிப்ரவரி - 20 ஞாயிறு செக்‌ஷ கெஸிமாமாசி - 8
பிப்ரவரி - 27 ஞாயிறு குயின்குவ கெஸிமாமாசி - 15
மார்ச் - 1 செவ்வாய் அர்ச் டேவிட்மாசி - 17
மார்ச் - 2 புதன் ஆஷ் வெனஷ்டேமாசி - 18
மார்ச் - 6 ஞாயிறு பஸ்ட் ஸன்டேமாசி - 22
ஏப்ரல் - 3 ஞாயிறு பாஷன் ஸன்டேபங்குனி - 20
ஏப்ரல் - 10 ஞாயிறு பாம் ஸன்டேபங்குனி - 27
ஏப்ரல் - 14 வியாழன் பெரிய வியாழன்சித்திரை - 1
ஏப்ரல் - 15 வெள்ளி புனித வெள்ளிசித்திரை - 2
ஏப்ரல் - 16 சனி ஹோலி ஸாட்டர்டேசித்திரை - 3
ஏப்ரல் - 17 ஞாயிறு ஈஸ்டர் டேசித்திரை - 4
ஏப்ரல் - 24 ஞாயிறு உலோ ஸன்டேசித்திரை - 11
மே - 3 செவ்வாய் ஹோலி கிராஸ்டேசித்திரை - 20
ஜூன் - 5 ஞாயிறு உவிட் ஸன்டேவைகாசி - 22
ஜூன் - 12 ஞாயிறு திருத்துவ ஞாயிறுவைகாசி - 29
ஜூன் - 16 வியாழன் கார்பஸ் கிறிஸ்டிஆனி - 2
ஜூன் - 29 புதன் அர்ச் பீட்டர் அன்பால்ஆனி - 15
ஜூலை - 2 சனி தேவமாதா காட்சியருளிய நாள்ஆனி - 18
ஆகஸ்ட் - 6 சனி கர்த்தர் ரூபம் மாறிய தினம்ஆடி - 21
ஆகஸ்ட் - 15 திங்கள் தேவமாதா மோட்சத்திற்கான திருநாள்ஆடி - 30
செப்டம்பர் - 8 வியாழன் தேவமாதா பிறந்த நாள்ஆவணி - 23
செப்டம்பர் - 14 புதன் ஹோலி ரூட்டேஆவணி - 29
செப்டம்பர் - 29 வியாழன் அர்ச் மிக்கேல்புரட்டாசி - 12
அக்டோபர் - 28 வெள்ளி அர்ச் சைமன் அன்ஜூட்ஐப்பசி - 11
நவம்பர் - 1 செவ்வாய் ஆல் செயன்ஸ் டேஐப்பசி - 15
நவம்பர் - 2 புதன் ஆல் சோல்ஸ் டேஐப்பசி - 16
நவம்பர் - 27 ஞாயிறு அட்வண்ட் முதல் ஞாயிறுகார்த்திகை - 11
டிசம்பர் - 8 வியாழன் தேவமாதா கருவுற்ற திருநாள்கார்த்திகை - 22
டிசம்பர் - 21 புதன் அர்ச் தாமஸ்மார்கழி - 6
டிசம்பர் - 24 சனி கிறிஸ்துமஸ் ஈவ்மார்கழி - 9
டிசம்பர் - 25 ஞாயிறு கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைமார்கழி - 10
டிசம்பர் - 28 புதன் மாசற்ற குழந்தைகள் தினம்மார்கழி - 13
டிசம்பர் - 31 சனி நியூ ஈயர்ஸ் ஈவ்மார்கழி - 16