இராகு, குளிகை, எமகண்டம்
கிழமை இராகு குளிகை எமகண்டம் சூலம் பரிகாரம்
ஞாயிறு 4.30 - 6.00 PM 3.00 - 4.30 PM 12.00 - 1.30 PM இரவு வெல்லம்
திங்கள் 7.30 - 9.00 AM 1.30 - 3.00 PM 10.30 AM - 12.00 PM பகல் தயிர்
செவ்வாய் 3.00 - 4.30 PM 12.00 - 1.30 PM 9.00 - 10.30 AM பால்
புதன் 12.00 - 1.30 PM 10.30 AM - 12.00 PM 7.30 - 9.00 AM பால்
வியாழன் 1.30 - 3.00 PM 9.00 - 10.30 AM 6.00 - 7.30 AM தைலம்
வெள்ளி 10.30 AM - 12.00 PM 7.30 - 9.00 AM 3.00 - 4.30 PM இரவு வெல்லம்
சனி 9.00 - 10.30 AM 6.00 - 7.30 AM 1.30 - 3.00 PM பகல் தயிர்