அரசு விடுமுறை நாட்கள்
செப்டம்பர் - 18 திங்கள் ஸ்ரீவிநாயகர் சதுர்த்திபுரட்டாசி - 1
செப்டம்பர் - 28 வியாழன் மிலாடி நபிபுரட்டாசி - 11
இந்துக்கள் பண்டிகை
செப்டம்பர் - 18 திங்கள் ஸ்ரீவிநாயகர் சதுர்த்திபுரட்டாசி - 1
செப்டம்பர் - 30 சனி மகாளயபட்சம் ஆரம்பம்புரட்டாசி - 13
கிருஸ்துவர்கள் பண்டிகை
செப்டம்பர் - 4 திங்கள் ஈஸ்டர் டேஆவணி - 18
செப்டம்பர் - 14 வியாழன் ஹோலி ரூட்டேஆவணி - 28
செப்டம்பர் - 29 வெள்ளி அர்ச் மிக்கேல்புரட்டாசி - 12
முஸ்லிம்கள் பண்டிகை
செப்டம்பர் - 13 புதன் அகீர்சார் ஷம்பாஆவணி - 27
செப்டம்பர் - 28 வியாழன் மிலாடி நபிபுரட்டாசி - 11
சுப முகூர்த்த தினங்கள்
செப்டம்பர் - 3 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 17
செப்டம்பர் - 10 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 24
செப்டம்பர் - 11 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 25
செப்டம்பர் - 13 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 27
செப்டம்பர் - 17 ஞாயிறு வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 31
முக்கிய விரத தினங்கள்
அமாவாசை

செப்டம்பர் - 14 வியாழன் ஆவணி - 28

பௌர்ணமி

செப்டம்பர் - 29 வெள்ளி புரட்டாசி - 12

கிருத்திகை

செப்டம்பர் - 5 செவ்வாய் ஆவணி - 19

திருவோணம்

செப்டம்பர் - 25 திங்கள் புரட்டாசி - 8

ஏகாதசி

செப்டம்பர் - 10 ஞாயிறு ஆவணி - 24

செப்டம்பர் - 25 திங்கள் புரட்டாசி - 8

சஷ்டி

செப்டம்பர் - 21 வியாழன் புரட்டாசி - 4

செப்டம்பர் - 5 செவ்வாய் ஆவணி - 19

சங்கடஹர சதுர்த்தி

செப்டம்பர் - 3 ஞாயிறு ஆவணி - 17

சிவராத்திரி

செப்டம்பர் - 13 புதன் ஆவணி - 27

பிரதோஷம்

செப்டம்பர் - 12 செவ்வாய் ஆவணி - 26

செப்டம்பர் - 27 புதன் புரட்டாசி - 10

சதுர்த்தி

செப்டம்பர் - 19 செவ்வாய் புரட்டாசி - 2

?>