கிரக ஓரைகளின் காலம்
S.No கிழமை நேரம் 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6
1 ஞாயிறு பகல் சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனி
2 ஞாயிறு இரவு குருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்
3 திங்கள் பகல் சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்
4 திங்கள் இரவு சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுரு
5 செவ்வாய் பகல் அங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்
6 செவ்வாய் இரவு சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்
7 புதன் பகல் புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்
8 புதன் இரவு சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனி
9 வியாழன் பகல் குருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்
10 வியாழன் இரவு சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்
11 வெள்ளி பகல் சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுரு
12 வெள்ளி இரவு அங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்
13 சனி பகல் சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்
14 சனி இரவு புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்சூரியன்சுக்கிரன்புதன்சந்திரன்சனிகுருஅங்காரகன்