கரி நாள், அஷ்டமி, நவமி
S.No மாதம் கரிநாள் அஷ்டமி நவமி
1 ஜனவரி 14,15,16,24,30 9 10,26
2 பிப்ரவரி 27,28 8 9,24
3 மார்ச் 1,20,29 10 11,26
4 ஏப்ரல் 2,19,28 9 10,24
5 மே 21,30,31 8 9,23
6 ஜூன் 15,20 7 8,22
7 ஜூலை 18,26 7 8,22
8 ஆகஸ்ட் 5,18,25 5 6,20
9 செப்டம்பர் 13 3 4,19
10 அக்டோபர் 3,16,23 3 4,18
11 நவம்பர் 6,17,21,26 1,30 2,17
12 டிசம்பர் 3,21,24,26 30 1,17,31