கரி நாள், அஷ்டமி, நவமி
S.No மாதம் கரிநாள் அஷ்டமி நவமி
1 ஜனவரி 15,16,17,25,31 28 15,29
2 பிப்ரவரி 27,28 27 14,28
3 மார்ச் 1,20,29 29 15,30
4 ஏப்ரல் 2,19,28 27 14,28
5 மே 21,30,31 27 13,28
6 ஜூன் 16,21 26 11,27
7 ஜூலை 18,26 25 11,26
8 ஆகஸ்ட் 5,19,26 24 9,25
9 செப்டம்பர் 14 22 8,23
10 அக்டோபர் 3,16,23 22 7,23
11 நவம்பர் 6,17,20,26 20 6,21
12 டிசம்பர் 3,22,25,27 19 6,20