கௌரி பஞ்சாங்கம்
S.No கிழமை நேரம் 6 - 7.30 7.30 - 9.00 9 - 10.30 10.30 - 12 12 - 1.30 1.30 - 3 3 - 4.30 4.30 - 6
1 ஞாயிறு பகல் உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்தனம்சுகம்சோரமவிஷம்
2 ஞாயிறு இரவு தனம்சுகம்சோரமவிஷம்உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்
3 திங்கள் பகல் உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்தனம்சுகம்சோரமவிஷம்
4 திங்கள் இரவு தனம்சுகம்சோரமவிஷம்உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்
5 செவ்வாய் பகல் உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்தனம்சுகம்சோரமவிஷம்
6 செவ்வாய் இரவு தனம்சுகம்சோரமவிஷம்உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்
7 புதன் பகல் உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்தனம்சுகம்சோரமவிஷம்
8 புதன் இரவு தனம்சுகம்சோரமவிஷம்உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்
9 வியாழன் பகல் உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்தனம்சுகம்சோரமவிஷம்
10 வியாழன் இரவு தனம்சுகம்சோரமவிஷம்உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்
11 வெள்ளி பகல் உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்தனம்சுகம்சோரமவிஷம்
12 வெள்ளி இரவு தனம்சுகம்சோரமவிஷம்உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்
13 சனி பகல் உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்தனம்சுகம்சோரமவிஷம்
14 சனி இரவு தனம்சுகம்சோரமவிஷம்உத்திஅமிர்ரோகமலாபம்