சுப முகூர்த்த தினங்கள்
ஜனவரி - 18 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 4
ஜனவரி - 20 வெள்ளி தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 6
ஜனவரி - 23 திங்கள் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 9
ஜனவரி - 26 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 12
ஜனவரி - 27 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 13
பிப்ரவரி - 1 புதன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 18
பிப்ரவரி - 3 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 20
பிப்ரவரி - 10 வெள்ளி தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 27
பிப்ரவரி - 12 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 29
பிப்ரவரி - 16 வியாழன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 4
பிப்ரவரி - 19 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 7
பிப்ரவரி - 23 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 11
மார்ச் - 3 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 19
மார்ச் - 9 வியாழன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 25
மார்ச் - 10 வெள்ளி தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 26
மார்ச் - 13 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 29
மார்ச் - 17 வெள்ளி தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் பங்குனி - 3
மார்ச் - 23 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் பங்குனி - 9
மார்ச் - 27 திங்கள் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் பங்குனி - 13
ஏப்ரல் - 10 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் பங்குனி - 27
ஏப்ரல் - 16 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 3
ஏப்ரல் - 23 ஞாயிறு வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 10
ஏப்ரல் - 24 திங்கள் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 11
ஏப்ரல் - 26 புதன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 13
ஏப்ரல் - 27 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 14
மே - 4 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 21
மே - 11 வியாழன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 28
மே - 14 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 31
மே - 22 திங்கள் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 8
மே - 24 புதன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 10
மே - 25 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 11
ஜூன் - 1 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 18
ஜூன் - 5 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 22
ஜூன் - 7 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 24
ஜூன் - 8 வியாழன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 25
ஜூன் - 9 வெள்ளி தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 26
ஜூன் - 28 புதன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆனி - 13
ஜூன் - 29 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆனி - 14
ஜூலை - 5 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆனி - 20
ஜூலை - 7 வெள்ளி தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆனி - 22
ஜூலை - 9 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆனி - 24
ஆகஸ்ட் - 20 ஞாயிறு வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 3
ஆகஸ்ட் - 21 திங்கள் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 4
செப்டம்பர் - 3 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 17
செப்டம்பர் - 10 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 24
செப்டம்பர் - 11 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 25
செப்டம்பர் - 13 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 27
செப்டம்பர் - 17 ஞாயிறு வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 31
அக்டோபர் - 18 புதன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 1
அக்டோபர் - 20 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 3
அக்டோபர் - 25 புதன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 8
அக்டோபர் - 27 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 10
நவம்பர் - 1 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 15
நவம்பர் - 10 வெள்ளி தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 24
நவம்பர் - 12 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 26
நவம்பர் - 16 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 30
நவம்பர் - 19 ஞாயிறு வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 3
நவம்பர் - 23 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 7
நவம்பர் - 24 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 8
நவம்பர் - 29 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 13
டிசம்பர் - 1 வெள்ளி தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 15
டிசம்பர் - 7 வியாழன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 21
டிசம்பர் - 8 வெள்ளி தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 22
டிசம்பர் - 10 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 24
டிசம்பர் - 14 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 28