சுப முகூர்த்த தினங்கள்
ஜனவரி - 23 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 10
ஜனவரி - 27 வியாழன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 14
பிப்ரவரி - 6 ஞாயிறு வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 24
பிப்ரவரி - 11 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் தை - 29
பிப்ரவரி - 14 திங்கள் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 2
பிப்ரவரி - 20 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 8
பிப்ரவரி - 21 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 9
மார்ச் - 4 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 20
மார்ச் - 13 ஞாயிறு வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 29
மார்ச் - 14 திங்கள் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் மாசி - 30
மார்ச் - 16 புதன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் பங்குனி - 2
மார்ச் - 21 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் பங்குனி - 7
மார்ச் - 23 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் பங்குனி - 9
மார்ச் - 27 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் பங்குனி - 13
மார்ச் - 28 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் பங்குனி - 14
மார்ச் - 30 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் பங்குனி - 16
ஏப்ரல் - 6 புதன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் பங்குனி - 23
ஏப்ரல் - 15 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 2
ஏப்ரல் - 21 வியாழன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 8
ஏப்ரல் - 25 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 12
ஏப்ரல் - 29 வெள்ளி தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 16
மே - 4 புதன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 21
மே - 6 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 23
மே - 8 ஞாயிறு வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 25
மே - 13 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் சித்திரை - 30
மே - 15 ஞாயிறு வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 1
மே - 25 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 11
மே - 26 வியாழன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 12
ஜூன் - 1 புதன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 18
ஜூன் - 3 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 20
ஜூன் - 9 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 26
ஜூன் - 10 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 27
ஜூன் - 13 திங்கள் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் வைகாசி - 30
ஜூன் - 17 வெள்ளி தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆனி - 3
ஜூன் - 23 வியாழன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆனி - 9
ஜூன் - 27 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆனி - 13
ஆகஸ்ட் - 21 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 5
ஆகஸ்ட் - 22 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 6
ஆகஸ்ட் - 24 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 8
ஆகஸ்ட் - 29 திங்கள் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 13
ஆகஸ்ட் - 31 புதன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 15
செப்டம்பர் - 1 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 16
செப்டம்பர் - 5 திங்கள் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 20
செப்டம்பர் - 7 புதன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 22
செப்டம்பர் - 8 வியாழன் வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 23
செப்டம்பர் - 9 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 24
செப்டம்பர் - 12 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஆவணி - 27
அக்டோபர் - 24 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 7
அக்டோபர் - 28 வெள்ளி வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 11
அக்டோபர் - 30 ஞாயிறு வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 13
நவம்பர் - 11 வெள்ளி தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 25
நவம்பர் - 14 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் ஐப்பசி - 28
நவம்பர் - 20 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 4
டிசம்பர் - 4 ஞாயிறு வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 18
டிசம்பர் - 11 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 25
டிசம்பர் - 12 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 26
டிசம்பர் - 14 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 28